Integrativna medicina - suština i nastanak

Integrativna medicina je oblast medicine koja povezuje najbolje tretmane i procedure koje potiču iz klasične, Zapadne medicine, sa najboljim metodama komplementarne medicine. Sve ove tehnike/pristupi se koriste sa jednim jedinim ciljem – pomoći pacijentu što je moguće više i kvalitetnije.

Ovo povezivanje klasične i komplementarne medicine nastalo je krajem XX veka, i to najpre u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Do danas, samo u SAD je došlo do formiranja velikog broja centara koji rade pri univerzitetima u kojima se pacijentima pruža usluga integrativne medicine.

Integrativna medicina je u potpunosti fokusirana na pacijenta. Takođe, tokom lečenja pacijenata integrativnim pristupom, ne analiziraju se samo fizičke tegobe i simptomi koje pacijent ima, već se uzimaju u obzir i psihološki faktori, socijalni i duhovni aspekti, koji su veoma značajni za unapređenje zdravlja i lečenje bolesti.

Osnovni principi integrativne medicine jesu:
- u centru ispitivanja je prevashodno sam pacijent, a ne njegova bolest;
- holistički pristup – to znači da se leči organizam kao celina (telo, duša, um), a ne pojedinačna bolest tj. bolest pojedinog organa (npr. lečenje bolesti želuca, srca, creva...);
- lekar i pacijent su “partneri” u procesu lečenja;
- pažnja je usmerena na sve faktore koji mogu da utiču na zdravlje/bolest (um, duh, telo, društvenu zajednicu, životnu okolinu, radnu sredinu...);
- primena odgovarajućih, istovremenih i usaglašenih metoda klasične i komplementarne medicine u cilju unapređenja unutrašnjih odbrambenih sposobnosti organizma same osobe;
- korišćenje metoda koje su efikasne i pri tome nisu „agresivne” i
- primena u potpunosti individualnog pristupa u tretmanu pacijenta, a ne primena određenih, unapred definisanih šablona koji su jednaki za sve (odnosno - identičan tretman simptoma, bez obzira na različite uzroke istih).

Trend razvoja integrativne medicine se iz SAD preneo i u zemlje Evrope, gde je osnovano i Evropsko Udruženje za Integrativnu medicinu sa sedištem na Šarite Univerzitetu u Berlinu.